Slajder naszych prac

Get Adobe Flash player

Powiadomienia


Koleżanki i Koledzy!

W związku z polowaniem komercyjnym Zarząd informuje, iż zamykamy wszystkie łowiska w obwodach 6 i 33 od godz.06.00 w dniu 18 września br. do godz. 10.00 dnia 30 września br. Zabrania się w tym okresie polowań indywidualnych z wyjątkiem polowań na uprawach. Na te polowania każdorazowo musi wydać zgodę Łowczy Koła.


Koleżanki i Koledzy!

Pojawiły się bardzo ważne akty prawne!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się: szakal złocisty (Canis aureus) - drapieżnik

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwie-zęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303 oraz z 2014 r. poz. 1901) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

daniele:

a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

a) dziki – przez cały rok;”;

4) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548,z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 889) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na obszarach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych.”;

2) w § 7:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz w lornetkę i latarkę;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dziki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz w lornetkę i latarkę;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania urządzeń optycznych określonych w § 4 ust. 1;”;

3) § 21a otrzymuje brzmienie:

„§ 21a. Polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.

 


Koleżanki i Koledzy Zarząd WKŁ nr 129 "SOKÓŁ" informuje!

Kol. Karol FEDYK zrezygnował z funkcji Podłowczego Koła. W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 04 lipca br. Zarząd powierzył pełnienie obowiązków Podłowczego kol. Adrianowi DRĘŻEK zgodnie ze Statutem PZŁ - do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie zgodnie ze Statutem PZŁ § 62 pkt. 8 Zarząd informuje, że osoba niebędąca członkiem zarządu koła, w trakcie jego obrad dysponuje je­dynie głosem doradczym.


KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Zarząd WKŁ nr 129 "SOKÓŁ" informuje, że z dniem 22 czerwca Punkt Ważenia Tuszy na użytek własny w obwodzie nr 64 przeniesiony został do

kol. PAREJKO Mirosław

adres: KRUKLANKI, ul. WODNA 7B.

Szczegóły w zakładce EPI.


Afrykański pomór świń

Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego afrykańskiego pomoru świń

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie stwierdzono afrykańskiego pomoru świń. W 2007 roku wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska w Gruzji na terytorium Europy. Wirus prawdopodobnie został przeniesiony poprzez odpady kuchenne, które zostały użyte do karmienia świń, pochodzące ze statku płynącego z Afryki, który zawinął do portu w Poti (Gruzja). Po wprowadzeniu wirusa ASF na kontynent europejski choroba bardzo szybko rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu oraz Federacji Rosyjskiej. Do końca lipca 2013 roku na terytorium Federacji Rosyjskiej wykryto ponad 300 ognisk choroby. W sierpniu 2012 roku ognisko choroby zostało stwierdzone w południowo-wschodniej części Ukrainy. W czerwcu 2013 roku, białoruskie władze weterynaryjne potwierdziły wykrycie afrykańskiego pomoru świń we wsi Czapuń w obwodzie grodzieńskim, 170 km od granicy z Rzeczpospolitą Polską oraz w Witebsku w północno wschodniej części Białorusi, 450 km od granicy z Rzeczpospolitą Polską. Istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego szerzenia się wirusa, w szczególności wśród zwierząt wolno żyjących w krajach nadbałtyckich i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwagi na obejmujące duże kompleksy leśne na granicy między państwami nadbałtyckimi (w tym Polską) a Białorusią oraz znaczący ruch osobowy i tranzytowy między tymi państwami, zwiększający ryzyko nielegalnego przewiezienia produktów żywnościowych skażonych wirusem lub przeniesienia wirusa poprzez środki transportu lub podróżnych. Od 2011 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzony jest monitoring w kierunku ASF. Badania monitoringowe w kierunku wykrycia ASF prowadzone są w pasie przygranicznym o szerokości 40 km (wzdłuż granicy północnej z Obwodem Kaliningradzkim i wschodniej z Litwą, Białorusią i Ukrainą) obejmującym części województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Próbki pobierane są od padłych świń oraz padłych i odstrzelonych dzików.

Opis programu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, ze zm.), afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (załącznik nr 2 do ww. ustawy).
Prowadzony program ma na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz zapobieganie przenoszenia się wirusa z obszarów gdzie wirus występuje, poprzez:

 • badania laboratoryjne przeprowadzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Białorusią;
 • prowadzenie kampanii informacyjnych dla podmiotów prowadzących działalność nadzowowaną przez Inspekcję Weterynaryjną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa mającej za zadanie podnieść świadomość oraz uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenie, jakie wynika z wystąpienia ognisk ASF na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • prowadzenie szkoleń przypominających dla lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego mających za zadanie przypomnieć oraz utrwalić wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie afrykańskiego pomoru świń, co będzie nieodzowne w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu przeprowadzania działań profilaktycznych oraz badań mających na celu wczesne wykrycie występowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczono specjalne strefy.

Strefa I – buforowa o najwyższym ryzyku wystąpienia ASF

Do strefy o najwyższym ryzyku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zalicza się powiaty: suwalski, sejneński i augustowski.

Wyżej wymienione powiaty znajdują się w strefie 40 km od granicy z Białorusią, a strefę wyznaczono na podstawie informacji otrzymanych z Państwowego Związku Łowieckiego dotyczących analizy wędrówek dzików. Z obszaru każdego powiatu położonego w strefie I urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki od każdego padłego (z uwzględnieniem zwierząt zabitych podczas wypadków drogowych) i każdego odstrzelonego dzika. Jednocześnie każda tusza odstrzelonego dzika winna być oznakowana poprzez określenie numeru kolejnego tuszy, określenia koła łowieckiego, miejscowości i daty pozyskania tuszy.

Strefa II – strefa o wysokim ryzyku wystąpienia ASF

Do strefy o wysokim ryzyku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko – mazurskim zalicza się powiaty graniczące z Obwodem Kaliningradzkim: braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski;

W strefie II badania mające na celu wykrycie występowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby polegają na tym, że z obszaru każdego powiatu położonego w strefie II, urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki od każdego padłego i każdego odstrzelonego dzika. Jednocześnie każda tusza odstrzelonego dzika winna być oznakowana poprzez określenie numeru kolejnego tuszy, określenia koła łowieckiego, miejscowości i daty pozyskania tuszy.

Strefa III

Do strefy III należą pozostałe powiaty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 


 

Przypominamy Myśliwym, że z uwagi na stałe zagrożenie występowania afrykańskiego pomoru świń należy pobierać próbki do badań laboratoryjnych z każdego chorego, odstrzelonego dzika i dzików padłych  i przekazywać do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Natomiast w ramach monitoringu w kierunku ASF próbki krwi od pozyskanych dzików  w ramach rocznego planu odstrzału w ilości określonej dla każdego koła łowieckiego należy pobierać na dotychczasowych zasadach i w określonej ilości.

Plan badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików na 2017r.

Powiat Ryzyko zagrożenia Liczba strzelonych dzików w sezonie 2016/2017 Planowana ilość próbek do pobrania w roku 2017
GIŻYCKO NISKIE 1842 92
GOŁDAP WYSOKIE 952 95
WĘGORZEWO WYSOKIE 740 74

Zasady postępowania przy pobieraniu prób do badań w kierunku ASF od upolowanych dzików.

 1. Materiałem do badań , które należy pobrać od upolowanego dzika są: migdałki, węzły chłonne, śledziona, płuca, nerka, krew lub surowica. Obowiązkowo należy pobrać krew lub surowicę i wycinki minimum 3 narządów z wymienionych powyżej.
  Każdy fragment narządu wielkości ok. 2-4 cm2 należy zapakować w oddzielną torebkę, a krew lub surowicę do strzykawki jednorazowej i całość do większej torebki.
 2. Do pobranego materiału dołączyć pisma przewodnie według wzoru.
 3. Próby dostarczyć do Inspektoratu najszybciej, łącznie z próbami na włośnie. Wysyłki prób do Puław będą się odbywały w poniedziałki i czwartki ok. 13.00. w przypadku zgłoszenia ponad 4 prób w każdym czasie.
 4. Do chwili otrzymania wyników badania na ASF myśliwy jest odpowiedzialny za przetrzymywanie dzika z pozostałościami tak, aby w przypadku wyniku + można było w całości odebrać i zutylizować tuszę z pozostałościami.
 5. Zabroniony jest kontakt myśliwego, który pozyskał dzika z posiadaczem trzody chlewnej w celu eliminacji przenoszenia zakażenia (korzystanie z pomieszczeń, środków transportu, sprzętu, odzieży itp.).